Bezplatná právní pomoc

Zajišťování bezplatné právní pomoci v rámci výkonu funkce regionálního představitele České advokátní komory.

Společník naší advokátní kanceláře JUDr. Aleš Vídenský vykonává i funkci regionálního představitele České advokátní komory pro oblast působnosti Severní Moravy. Při výkonu této funkce zajišťuje zprostředkování BEZPLATNÉ PRÁVNÍ POMOCI, spočívající v ústní poradě. Tuto právní pomoc však neposkytuje přímo JUDr. Aleš Vídenský, případně jiný advokát z naší advokátní kanceláře. JUDr. Aleš Vídenský, jsou-li pro to splněny podmínky, pouze určí advokáta nejblíže Vašemu bydlišti, který poskytne právní pomoc spočívající v ústní poradě v časovém rozmezí 15 až 20 minut. Přidělený advokát nebude povinen Vás zastoupit v jakémkoliv soudním či jiném řízení a nebude povinen v rámci bezplatné právní pomoci sepisovat pro Vás jakékoliv podání či jinou listinu.


JUDr. Aleš Vídenský je oprávněn rozhodnout o určení, respektive přidělení advokáta k poskytnutí výše uvedené bezplatné právní pomoci jen za těchto podmínek:


  • Žadatel doručí písemnou žádost, do advokátní kanceláře JUDr. Aleše Vídenského, a to buď poštou na adresu JUDr. Aleš Vídenský, Sokolská třída 22, PSČ 702 00, Ostrava – Moravská Ostrava nebo e-mailem na adresu advokatkanc@akostrava.cz.
  • Dále žadatel spolu se svou žádostí doloží příjmy za poslední tři měsíce, a to výplatním lístkem, potvrzením od úřadu práce, potvrzením ČSSZ o výši důchodu a podobně.
  • Žadatel v žádosti stručně uvede problém, ve kterém chce poradit.

K žádosti nepřikládejte žádné listiny, týkající se Vašeho problému. Všechny tyto listiny mějte k dispozici až na osobní schůzce s přiděleným advokátem.

Pakliže bude Vaší žádosti vyhověno, budete doporučeným dopisem (proto ve své žádosti uvádějte adresu, na které přebíráte poštu) vyrozuměn/a o přiděleném advokátu s uvedením veškerých kontaktů na něj. Ve stejný den bude doporučeným dopisem vyrozuměn i přidělený advokát. Sjednání schůzky je pak jen na Vás.

V případě, že budete požadovat přidělení advokáta k zastoupení v řízení, to znamená k sepsání žaloby, odvolání, dovolání, ústavní stížnosti, obracejte se přímo na Českou advokátní komoru v Brně, se sídlem nám. Svobody 84/15, 602 00 Brno, telefonní číslo 542 514 401, 542 514 402, e-mail sekr@cakbrno.cz . V této záležitosti Vám není schopen JUDr. Aleš Vídenský poskytnout žádné další informace. Buďte tedy tak laskav/a a obracejte se přímo na Českou advokátní komoru v Brně.

Další podrobnosti naleznete na www.cak.cz, v sekci „pro veřejnost - bezplatné právní poradenství“.